Statut Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Polski Związek Modelarzy Kolejowych, zwany dalej Związkiem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. § 2
  1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą władz Związku jest miasto Poznań.
  § 3

  Związek ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  § 4

  Związek może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze, zadaniach i celach.

  § 5
  1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracownika.
  2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  Rozdział II
  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  § 6

  Celem Związku jest:
  a) wspieranie działalności organizacji członkowskich,
  b) rozwój ruchu społecznego związanego z transportem szynowym,
  c) inicjowanie i popieranie zorganizowanych działań środowiska pozarządowego wokół transportu szynowego,
  d) promocja osiągnięć i doświadczeń organizacji członkowskich,
  e) reprezentowanie w kraju i za granicą ruchu modelarzy i miłośników komunikacji szynowej,
  f) rozwijanie działalności badawczej, dokumentacyjnej i informacyjnej w zakresie modelarstwa , ochrony zabytków i historii kolejnictwa oraz innych zainteresowań transportem szynowym,
  g) ochrona interesów członków Związku oraz wspomaganie organizacyjne ich statutowych działań.

  § 7

  Związek realizuje swoje cele poprzez:
  a) zrzeszanie organizacji modelarzy, miłośników kolei i komunikacji miejskiej,
  b) współdziałanie z instytucjami państwowymi i pozarządowymi,
  c) współpracę z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków i naukowymi w zakresie swojej działalności,
  d) współpracę ze środkami masowego przekazu,
  e) wymianę doświadczeń między instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką,
  f) współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonym zakresie działania,
  g) prowadzenie działalności naukowej i szkoleniowej,
  h) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzacyjnej,
  i) organizację i udział w spotkaniach, naradach, kongresach, sympozjach, szkoleniach i wystawach organizowanych w kraju i zagranicą w zakresie prowadzonej tematyki.

  Rozdział III
  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 8

  Członkowie Związku dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) honorowych,
  c) wspierających.

  § 9
  1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda organizacja posiadająca osobowość prawną, której celem statutowym jest działalność w zakresie modelarstwa kolejowego, kolejnictwa lub komunikacji szynowej.
  2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje uchwalą Zarządu Związku podjętą na podstawie pisemnej deklaracji osoby prawnej.
  § 10
  1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona w realizacji zadań Związku.
  2. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku.
  § 11
  1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Związku zadeklaruje stałą składkę członkowską lub inne świadczenia na rzecz Związku.
  2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.
  § 12

  Organizacje zrzeszone w Związku mają prawo używania jego znaku oraz nazwy "członek Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych".

  § 13

  Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego poprzez swoich delegatów,
  b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów Związku przez swoich przedstawicieli z głosem decydującym,
  c) wysuwania postulatów i wniosków do władz Związku,
  d) korzystania ze szkoleń, konsultacji i innej pomocy Związku,
  e) korzystania z przywilejów i uprawnień określonych statutem Związku, uchwałami władz Związku oraz wynikających z działalności Związku.

  § 14

  Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

  § 15

  Członkowie zwyczajni Związku mają obowiązek:
  a) brać czynny udział w realizacji zadań Związku,
  b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i postanowień władz Związku,
  c) opłacać regularnie składki członkowskie.

  § 16

  Członek wspierający Związku propaguje jego cele statutowe, opłaca zadeklarowaną składkę oraz wspiera działalność Związku zgodnie ze swoimi możliwościami.

  § 17

  Członkostwo wygasa przez:
  a) dobrowolne wystąpienie ze Związku zgłoszone na piśmie,
  b) skreślenie z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
  c) wykluczenie uchwałą Zarządu Związku za istotne naruszenie norm statutowych,
  d) rozwiązanie Związku a także utratę osobowości prawnej lub rozwiązanie członka Związku.

  § 18
  1. Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub skreśleniu członka Związku przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
  2. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie zwalnia z obowiązku wywiązania się organizacji z ciążących na niej zaległych obowiązków.
  Rozdział IV
  WŁADZE ZWIĄZKU

  § 19

  Władzami Związku są:
  a) Walne Zebranie Delegatów,
  b) Zarząd Związku,
  c) Komisja Rewizyjna.

  § 20
  1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
  2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków poszczególnych władz Związku mogą one dokoptować nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalanego w statucie składu.
  § 21

  Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  § 22
  1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
  2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku raz w roku.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest:
   a) na podstawie uchwały Zarządu Związku,
   b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ilości członków zwyczajnych Związku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
  5. O terminie Walnego Zebrania Delegatów wraz z proponowanym porządkiem i miejscem obrad zawiadamia członków Zarząd Związku co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zebrania.
  6. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą:
   a) z głosem decydującym - delegaci zgłoszeni przez Zarząd organizacji członkowskich,
   b) z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd Związku.
  7. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
   a) uchwalanie kierunków działalności Związku,
   b) uchwalanie wieloletnich programów działania Związku,
   c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
   d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
   e) wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
   f) podejmowanie uchwał dotyczących majątku i działalności finansowej Związku,
   g) uchwalenie wytycznych do budżetu Związku,
   h) uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów wewnętrznych,
   i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku,
   k) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów,
   l) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
   m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawie wydaleń i skreśleń członków Związku oraz odwołań w sprawach spornych powstałych na tle działalności w Związku,
   n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
   o) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku, Komisję Rewizyjną oraz delegatów.
  § 23
  1. Zarząd Związku składa się z 5 - 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.
  2. Na czele Zarządu stoi prezes wybierany w wyborach bezpośrednich.
  3. Członków Zarządu, w tym wiceprezesa, sekretarza i skarbnika proponuje prezes a wybiera Walne Zebranie Delegatów.
  4. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
  5. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
   a) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
   b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
   c) kierowanie Związkiem zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,
   d) uchwalanie okresowych planów działania i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
   e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku,
   f) przyjmowanie i skreślanie członków Związku za nie opłacanie składek członkowskich,
   g) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji i oraz komitetów problemowych,
   h) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,
   i) opracowywanie regulaminów wewnętrznych Związku
   k) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Związku oraz sporów powstałych na tle działalności Związku zgodnie z opracowanym regulaminem w tym podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze Związku,
   l) podejmowanie uchwał w sprawach Związku nie należących do właściwości innych władz.
  § 24
  1. Zarząd Związku może powoływać sekcje, komisje oraz komitety stanowiące jego organy pomocnicze.
  2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy organów pomocniczych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Związku.
  § 25
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.
  2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym opłacania składek,
   b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku,
   c) przedstawianie Zarządowi Związku wniosków w sprawie działalności Związku,
   d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
   e) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym
  Rozdział V
  MAJĄTEK ZWIĄZKU

  § 26
  1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze pochodzące z:
   a) składek członkowskich oraz innych opłat członków,
   b) dochodów z działalności statutowej,
   c) dotacji,
   d) darowizn i zapisów,
   e) działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Majątkiem i funduszami Związku dysponuje Zarząd Związku.
  § 27
  1. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają oraz dokumenty podpisują w imieniu Związku dwie osoby: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
  2. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
  § 28

  Wszelkie postanowienia władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

  Rozdział VI
  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

  § 29
  1. Zmiana statutu Związku może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów i podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania.
  2. Wnioski o zmianę statutu Związku powinny być zgłoszone co najmniej na 2 miesiące przed Walnym Zebraniem Delegatów.
  § 30
  1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Delegatów powziętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa przeznaczenie majątku i funduszów oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
  3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.