O ZWIĄZKU

/ 01

Polski związek modelarzy kolejowych

...

jest stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 48178. Związek jest federacją stowarzyszeń działających w obrębie komunikacji szynowej. Jesteśmy zrzeszeni i reprezentujemy polskich modelarzy i miłośników komunikacji szynowej w MOROP-ie – Europejskim Związku Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei z siedzibą w Bernie.
(www.morop.org)

Główne cele Związku:

  • inicjowanie działań na rzecz rozwoju ruchu społecznego związanego z transportem szynowym i modelarstwem kolejowym,
  • prowadzenie działalności w zakresie modelarstwa, ochrony zabytków i historii transportu szynowego,
  • wspieranie i promocja osiągnięć oraz doświadczeń organizacji członkowskich,
  • reprezentowanie w kraju i za granicą ruchu modelarzy i miłośników komunikacji szynowej.

Związek zrzesza stowarzyszenia modelarzy, miłośników kolei i komunikacji miejskiej. Aktualnie zrzeszamy 8 stowarzyszeń (organizacje członkowskie).
Teren działania Związku obejmuje obszar całego kraju. Współdziałamy z instytucjami państwowymi i pozarządowymi, środkami masowego przekazu, placówkami muzealnymi i naukowymi, konserwatorami zabytków.

Członkiem Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei może być każda organizacja posiadająca osobowość prawną, której celem statutowym jest działalność w zakresie modelarstwa kolejowego, kolejnictwa lub komunikacji szynowej.

Członkiem Związku nie mogą być osoby fizyczne. Warunkiem wstąpienia do Związku: jest złożenie wypełnionej deklaracji. (deklaracja zw.).
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na najbliższym zebraniu.

Jedynym świadczeniem pieniężnym organizacji członkowskich jest roczna składka członkowska w wysokości 50 zł. Składka może zostać opłacona w gotówce na ręce skarbnika lub przekazem pocztowym bądź przelewem bankowym na konto:

BZ WBK S.A. 6/0 POZNAŃ,
NR 72 1090 1362 0000 0000 3601 8090

Statut Związku przewiduje także status członka wspierającego, którym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Związku zadeklaruje stałą składkę członkowską. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem naszej działalności prosimy o wypełnienie deklaracji (deklaracja wsp.) i przesłanie na nasz adres.